Projekty

Wyrażanie ocen i negocjowanie postaw w uzasadnieniach wyroków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych oraz Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Perspektywa konfrontatywna

(W ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki)

Wartościowanie uważa się za jedno z najbardziej fundamentalnych zjawisk w języku i przyjmuje się, że jest obecne praktycznie w każdej formie komunikacji językowej. Językowych środków wartościujących używamy do sygnalizowania naszego stanowiska (naszych ocen) wobec innych osób, rzeczy lub zjawisk. W tym sensie środki wartościowania są niezbędne w negocjowaniu relacji społecznych czy zawodowych.

Analiza wartościowania w dyskursie stanowi nastręcza sporo problemów badaczom z uwagi na to, iż wyrażenia wartościujące mogą być konstruowane  zarówno w sposób jawny i oczywisty, jak również w sposób bardziej ukryty i dorozumiany, na przykład opierając się na wartościach wspólnych dla autora i odbiorcy tekstu. Co więcej, sposoby wyrażania ocen, ich wzmacnianie czy identyfikacja źródeł wartości zależą od wielu czynników, takich jak chociażby indywidualny styl autora, kontekst danego wypowiedzenia, typ dyskursu, czy też rodzaj gatunku w którym wartościowanie jest realizowane. Dyskurs sądowy pozostaje obszarem stosunkowo mało zbadanym z punktu pod względem zjawiska wartościowania.  Olbrzymie znaczenie uzasadnień sądowych charakteryzuje nie tylko system common law, decyzje sądów najwyższych pełnią także bardzo złożone funkcje interpretacyjne, polityczne czy systemotwórcze.

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie systematycznego opisu środków językowych,  oraz strategii komunikowania ocen przez sędziów sporządzających uzasadnienia do wyroków sądowych w ujęciu porównawczym.  Analiza ma na celu znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak konstruowane jest wartościujące stanowisko sędziego i jaka jest rola wyrażeń wartościujących w uzasadnieniach decyzji stosowania prawa?
  • Czy sędziowie dokonując ocen posługują się schematycznymi i powtarzalnymi wyrażeniami?
  • W jaki sposób dochodzi w tekście do prozodycznego rezonansu dokonanych wyborów semantycznych?
  • Jakie są strategie dystansowania się sędziów względem ocenianego obiektu (np. argumentacji stron postępowania, argumentów innych sędziów,  itd.) oraz jak kształtowane są relacje w stosunku do innych uczestników interakcji?
  • Czy sposoby wartościowania różnią się w zależności od języka, systemu i kultury prawnej, typu uzasadnienia: uzasadnienie sądu a zdanie odrębne?

Analizy zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod lingwistyki korpusowej oraz analizy dyskursu. Wyniki zostaną zaprezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych. Ukażą się też w druku.

Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski.

Otwarta Łódź

(W ramach Funduszy Europejskich Wiedza, Edukacja, Rozwój)

Głównym celem projektu jest integracja i związana z nią poprawa funkcjonowania cudzoziemców zatrudnionych w Łodzi poprzez usprawnienie i podniesienie poziomu komunikacji pomiędzy cudzoziemcami a wybranymi grupami zawodowymi mającymi z nimi bezpośredni kontakt (570 cudzoziemców).
Projekt obejmuje obszar miasta Łodzi i dotyczy cudzoziemców zatrudnionych w firmach działających na terenie miasta oraz pracowników sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz prowadzenie spraw urzędowych obcokrajowców będących pierwszą linią kontaktu (150 osób). Projekt wpisuje się w Wojewódzką Strategię w Zakresie Pomocy Społecznej 2020 zorientowaną na podniesienie stopnia integracji obcokrajowców zamieszkujących woj. łódzkie. Cel ten ma być osiągnięty poprzez objęcie wybranej grupy cudzoziemców oraz pracowników sektora publicznego wsparciem w zakresie szkoleń i kursów. Skierowany jest do niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego i ma przyczynić się do podniesienia kompetencji uczestników.

Termin realizacji: 1.01.2019 – 30.06.2021.
W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel szczegółowy POWER.

Wsparciem zostanie objętych 720 os.,w tym 450 cudzoziemców (270M, 180K) aktywnych na rynku pracy w Łodzi (zad. 1); 120 (48K,72M) cudzoziemców biorących udział w kursie jęz. polskiego (zad.1) oraz 150 (60K,90M) pracowników łódzkich instytucji publicznych (zad.2). W przypadku 1 grupy udział w proj. uzależniony będzie od: posiadania obywatelstwa innego niż polskie, legalne przebywanie na terytorium RP, posiadanie pozwolenia na pracę w czasie trwania projektu.
Grupa obejmuje pracowników biurowych, w tym firm branży BPO/SSC, współpracujących z UŁ, ale także pracowników firm produkcyjnych w regionie. II grupę stanowią pracownicy instytucji publicznych (Urząd Miasta Łodzi, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, MOPS, instytucje związane ze służbą zdrowia, z kulturą – 30 osób) będący pierwszą linią kontaktu z cudzoziemcami, odgrywający istotną rolę w zapewnieniu cudzoziemcom bezpieczeństwa (policja, Komenda Miejska Policji, pion prewencji oraz kryminalny – 80 osób; straż miejska – 40 osób),jak również umożliwieniu im pełnej partycypacji społeczno-kultur.

Ze strony Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej udział w projekcie bierze dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski. Zadania w projekcie obejmują przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie zajęć w ramach specjalistycznego kursu języka angielskiego dla służb mundurowych oraz urzędników.