Praktyki

Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych

OPIEKUN PRAKTYK
dr Katarzyna Bednarska
katarzyna.bednarska@uni.lodz.pl


MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI

Praktyka może być podejmowana w wybranym przez studenta/studentkę w podmiocie gospodarczym, instytucji o charakterze publicznym lub społecznym oraz akademickim, pod warunkiem, że profil praktyki jest zgodny z profilem kierunku studiów i wymaga ona wiedzy, którą student zdobywa w ramach studiów. Istnieje możliwość odbycia praktyk w kilku miejscach (każde z nich powinno zostać odpowiednio wpisane do dzienniczka praktyk), zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Student/ka dokonuje wyboru miejsca odbywania praktyk sam, konsultując wybór z opiekunem.

Przykładowe miejsca:

1. Przedsiębiorstwa: Fujitsu, Infosys, Ceri, BSH, Xerox, Enel-Med, DPD Polska, McCormick, PGF, Sii, Clariant, Nordea, Rossman, P&G, Capita.

2. Urzędy i instytucje: UM w Łasku, UM w Skierniewicach, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Ambasada RP w Toronto, Caritas.

W przypadku praktyk zagranicznych opinia przełożonego (patrz: Warunki zaliczenia praktyki) może być w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, słoweńskim, serbskim, niemieckim lub niderlandzkim.

CZAS ODBYWANIA PRAKTYK

Studenci/Studentki Lingwistyki dla biznesu mają obowiązek odbycia 450 godzin praktyk. Według planu studiów (http://kjs.uni.lodz.pl/plany-studiow/) praktyki powinny odbyć się podczas piątego semestru studiów lub w wakacje między czwartym a piątym semestrem.

Po konsultacji z opiekunem student/ka może odbyć praktyki wcześniej, jednak nie mogą one kolidować z tokiem studiów.

OBOWIĄZKI STUDENTA/STUDENTKI PRZEBYWAJĄCEGO NA PRAKTYCE

– zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem instytucji, przepisami BHP, ustawą o ochronie danych osobowych,

– przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy,

– wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAKTYK W INSTYTUCJI

– wprowadzenie studenta/studentki w organizację instytucji i zapoznanie ze sposobem jej funkcjonowania,

– wyznaczanie zadań i weryfikacja ich realizacji.

POTRZEBNE DOKUMENTY

Studenci/studentki odbywają praktyki zawodowe na podstawie:

– umowy o pracę lub odbywanie praktyki zawartej między studentem a jednostką przyjmującą na okres trwania praktyki lub

– porozumienia zawartego przez Uniwersytet Łódzki z jednostką przyjmującą studenta oraz skierowania z UŁ lub

– prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

REALIZACJA PRAKTYK

Po ustaleniu terminu i warunków należy podpisać z organizatorem praktyki skierowanie na praktyki (górna część skierowania pozostaje u organizatora praktyki) lub umowę o pracę, lub umowę zlecenia. Oznacza to, że w przypadku podpisania umowy o pracę lub umowy zlecenia skierowanie nie jest konieczne. Może jednak zostać wystawione przez opiekuna na życzenie organizatora praktyki lub studenta/studentki.

Podczas realizacji praktyki zawodowej student/ka wypełnia dziennik praktyk (do pobrania w dziekanacie, pok. 3.39, p. Renata Chyła; w czasie obostrzeń związanych z pandemią należy uzupełniać dziennik elektroniczny – aby go otrzymać, należy skontaktować się z opiekunem praktyk).

Wypełnione dokumenty: dziennik praktyk i ewentualną dolną część druku skierowanie na studenckie praktyki zawodowe należy przekazać/przesłać opiekunowi praktyk do końca piątego semestru, ponieważ formalnego rozliczenia praktyki dokonuje się właśnie semestrze piątym – w sesji zimowej.

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

– poświadczone przez instytucję wpisy do dzienniczka praktyk (podpisy w tabeli na początku dziennika oraz na stronach z opisem wykonywanych zadań; załączona opinia i ocena w przypadku dziennika elektronicznego);

– sprawozdanie studenta z odbytej praktyki kierunkowej w dzienniczku praktyk (szczegółowy opis wykonywanych zadań każdego dnia);

– opinia i ocena wpisane na końcu dzienniczka praktyk przez pracodawcę;

– ewentualne poświadczone przez instytucję skierowanie na praktyki.

ZALICZENIE PRAKTYKI

Ocena jest ustalana na podstawie opinii i oceny wpisanych do dzienniczka praktyk przez pracodawcę oraz rozmowy studenta z opiekunem. W celu zaliczenia praktyki należy przynieść dzienniczek praktyk oraz ewentualne poświadczone skierowanie na praktyki.

Z OBOWIĄZKU ODBYWANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH MOGĄ BYĆ ZWOLNIONE NASTĘPUJĄCE OSOBY:

– studenci/studentki, którzy/które prowadzą własną działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub pracują w gospodarstwie rodzinnym, o ile w czasie pracy w wyżej wspomnianych jednostkach realizowane są cele praktyk danego kierunku studiów,

– studenci/studentki, którzy/które odbyli staże, praktyki studenckie (także w ramach programu Erasmus+ lub innych programów wymiany) lub pracowali jako wolontariusze zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz w wymaganym wymiarze czasowym.

Zwolnienia z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych udziela kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ na udokumentowaną prośbę studenta/studentki zaopiniowaną przez opiekuna kierunkowego praktyk studenckich.